spytaj.net

Najwyższy organ Spółki Akcyjnej

Odpowiedzi


autor: Mikele 2011-09-23 12:48:02

Najważniejsze w każdej spółce akcyjnej jest walne zgromadzenie akcjonariuszy, może w nim uczestniczyć i zabierać głos każda osoba, która posiada choćby jedną akcję danego przedsiębiorstwa. Walne zgromadzenia odbywają się zazwyczaj jeden raz do roku, ale mogą być także zwoływane częściej, jeśli występują jakieś okoliczności, żeby tak się odbyło. Walne zgromadzenie może między innymi: rozpatrywać i zatwierdzać sporządzane przez spółkę sprawozdania finansowe za ubiegły rok obrotowy,
rozpatrywać i zatwierdzać sprawozdania z działalności spółki,
udzielać absolutorium z wykonania obowiązków członkom zasiadających w organach,
rozstrzygać o sprzedaży lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanejczęści.